Knelpunten in de keten door griep? Meld het!

 
 
Sinds begin december is de griepperiode weer aangebroken. Vooralsnog is de griepepidemie nog relatief beperkt en blijven de prevalentiecijfers rond de 50 per 100.000 inwoners hangen. Na het vastlopen van de zorg vorig jaar tijdens de griep is er echter voldoende reden om alert te blijven en voorbereid te zijn/te worden. Graag vragen we u – nogmaals - om knelpunten in de keten door de griep te melden. Tevens willen we u hierbij informeren hoe de huisartsenzorg betrokken is bij het regionale griepplan dat door het Regionaal Orgaan Acute Zorg Utrecht is ontwikkeld.

In de regio Utrecht (zie figuur 1) is na de griepperiode 2017/2018 uitgebreid geëvalueerd wat de achterliggende oorzaken voor het vastlopen van de zorg zijn geweest. Het bleek te gaan om een combinatie van extra toestroom van patiënten, uitval van huisartsen en personeel door ziekte en de beperkte doorstroommogelijkheden vanuit de eerstelijn en ziekenhuizen naar een (ander) bed. Op landelijk niveau zijn de Regionale Organen Acute Zorg vervolgens gevraagd om de voorbereiding voor de winterperiode 2018/2019 op zich te nemen.

 ROAZ-regio Utrecht (= de gehele provincie Utrecht)

Al vanaf het voorjaar is door het ROAZ Utrecht gewerkt aan een griepplan. Dit heeft geresulteerd in een stappenplan. Hierin zijn afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop afstemming – en indien nodig besluitvorming – plaats heeft tussen de betrokken zorgorganisaties over gezamenlijke noodmaatregelen. Dit omdat partijen elkaar nodig hebben om de zorgcontinuïteit in de keten te kunnen blijven waarborgen.

De ziekenhuizen wisselen vanaf de tweede stap tijdens de griepperiode op continue basis hun bezettingscijfers met elkaar uit. Tevens is er een griepteam geformeerd, dat een aantal complexere maatregelen uitwerkt om de instroom, doorstroom en uitstroom nader te beïnvloeden wanneer er wordt opgeschaald (als de zorgcontinuïteit bedreigd raakt en één of meerdere partijen niet meer in staat is dit zelf op te lossen). De maatregelen zijn allen beoordeeld op impact en complexiteit. Een deel van de maatregelen kan door de betrokken partijen zelf worden uitgewerkt en ingezet.

Voor de huisartsenzorg is inmiddels een werkgroep bijeen om de grenzen van verantwoorde zorg in beeld te krijgen. In nauw overleg met de huisartsenverenigingen willen we komen tot uitwerking van een aantal scenario’s voor de huisartsenzorg.

We hopen dat het blijft bij plannen maken. Mocht u toch aanlopen tegen problemen, in uw eigen praktijk of bij doorverwijzing in de keten, dan willen we u uitdrukkelijk vragen om dit bij ons en uw eigen huisartsenvereniging te melden. Bij ons kan dit op secretariaatmn@lhv.nl.