Stand van zaken contractering Zilveren Kruis

 
 
Na diverse overleggen in december jl. met Zilveren Kruis en Zorgverzekeraars Nederland moeten wij helaas concluderen dat onze zorgen over de kwaliteit van de basiszorg blijven bestaan. Wij blijven van mening dat landelijke afspraken uit het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg onvoldoende worden nageleefd door Zilveren Kruis. Dit geldt voor indexatie, kostendekkende tarieven voor personeel (o.a. POH-S), beleidsrestrictie waarmee POH-S niet zelfstandig kan declareren en de invulling van het O&I beleid door Zilveren Kruis.

Momenteel onderzoekt de LHV met een externe advocaat mogelijke vervolgstappen zoals de gang naar de onafhankelijke geschillencommissie zorgcontractering. De uitvoering daarvan vindt plaats door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Vooruitkijkend naar 2020 worden de gesprekken tussen het LHV 7 Kringen overlegteam met Zilveren Kruis begin maart hervat. We gaan praten over toekomstbestendige huisartsenzorg (o.a. Woudschoten) en hoe dat structureel belegd kan worden (via groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord).

Binnenkort vindt een bestuurlijk overleg met Zilveren Kruis en InEen plaats om de balans op te maken over de contractering voor 2019. Er is doorlopend afstemming met VWS en NZa over de ontwikkeling van de NZa-monitor die verwacht wordt in april. Deze monitor is bedoeld om zowel ontwikkelingen in het contracteerproces als naleving van inhoudelijke afspraken uit het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg inzichtelijk te maken. Wij hopen dan ook dat velen van jullie de enquête hebben ingevuld (deadline was 22 februari).