Dossiers

 
Regiotafel MN

Regiotafel MN

De Regiotafel MN heeft als doel een ontwikkelagenda op te stellen over wat er in de Midden-Nederland nodig is, zowel in algemene zin als op het gebied van substitutie, zorgvernieuwing en samenwerking (OWZ). Dit gebeurt door huisartsen en Zilveren Kruis gezamenlijk.
Jeugdzorg

Jeugdzorg

Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek.
Rampen/GHOR

Rampen/GHOR

Een crisissituatie komt onaangekondigd of groeit sneller dan verwacht. Om op professionele wijze met een crisissituatie om te gaan is o.a. voorbereiding noodzakelijk. De Wet Veiligheidsregio’s verplicht tot het maken van afspraken tussen zorgaanbieders en de andere betrokken partijen over de voorbereiding op rampen, de acute zorg, de nazorg voor slachtoffers en grootschalige infectieziektebestrijding.

OPEN: online patiëntinzage in de eerstelijnszorg

Huisartsen en eerstelijnsorganisaties vinden het belangrijk dat patiënten zelf meer regie kunnen hebben over hoe ze omgaan met hun gezondheid. Inzicht in de eigen medische gegevens kan patiënten helpen in hun omgang met de eigen gezondheid. Daarnaast is het per 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.
Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Achmea (sinds 1 juni 2015 Zilveren Kruis):

O&I

Vanaf 2019 wordt landelijk een gewijzigde financieringsstructuur ingevoerd voor een aantal belangrijke aspecten van de huisartsenzorg. De bedoeling ervan is de organisatiestructuur te versterken en de resultaatgerichtheid van de eerste lijn te vergroten. De aan de nieuwe financiering ten grondslag liggende nota “Nieuwe betaaltitels voor Organisatie & Infrastructuur” en de daarop volgende impactanalyse zijn in onze ledenraad al eerder aan de orde geweest. De landelijke LHV heeft deze in 2017 geaccordeerd waardoor de fase van echte uitwerking door de verschillende verzekeraars aangebroken is.
Nascholing

Nascholing

Er zijn diverse (huisartsen)organisaties in MN die (na)scholing aanbieden. Afstemming in de planning van het aanbod en/of de ontwikkeling van aanbod is beperkt of ontbreekt. Dit heeft een ervaren (bestuurlijke) drukte tot gevolg en leidt tot een onoverzichtelijk en inefficiënt aanbod van (na)scholing. Daarom is de Kring het project (na)scholing gestart. Het project heeft als doel een overzichtelijkere en afgestemde (na)scholingsagenda in MN, inclusief samenwerking bij de ontwikkeling en aanbieding van (na)scholing. Het project moet leiden tot een verbetervoorstel.
Gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling

Vragen rond het thema gegevensuitwisseling dienen zich in toenemende mate aan. De wensen, behoeften en mogelijkheden veranderen snel. Samenwerkingsvraagstukken, veiligheid en privacybescherming zijn belangrijke thema’s met invloed op de bedrijfsvoering van huisartsen.
Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen

De landelijke 'Handreiking voorbehouden en risicovolle handelingen' is vertaald naar een Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland en heeft betrekking op het Kringgebied m.u.v. Het Gooi. De raamovereenkomst is geëvalueerd. In juli 2015 zijn de thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Midden-Nederland (voor zover bekend) uitgenodigd de herziene Raamovereenkomst MN (versie mei 2015) te tekenen. In onderstaand overzicht kunt u zien welke (thuiszorg-)organisaties de herziene Raamovereenkomst hebben ondertekend.
Medicatie

Medicatie

De Kring Midden-Nederland heeft met de Apothekers Vereniging MN, Primair Huisartsenposten en Medicamus een Convenant Medicatieproces MN gesloten over de verantwoordelijkheden en taken van huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige.
  • Vorige