O&I

 
 
Vanaf 2019 wordt landelijk een gewijzigde financieringsstructuur ingevoerd voor een aantal belangrijke aspecten van de huisartsenzorg. De bedoeling ervan is de organisatiestructuur te versterken en de resultaatgerichtheid van de eerste lijn te vergroten. De aan de nieuwe financiering ten grondslag liggende nota “Nieuwe betaaltitels voor Organisatie & Infrastructuur” en de daarop volgende impactanalyse zijn in onze ledenraad al eerder aan de orde geweest. De landelijke LHV heeft deze in 2017 geaccordeerd waardoor de fase van echte uitwerking door de verschillende verzekeraars aangebroken is.

In april 2018 zal Zilveren Kruis de voorstellen voor de nieuwe kaders hiervoor naar buiten brengen, ter voorbereiding van de definitieve contracteringsronde in het najaar. Voor organisatie van de huisartsgeneeskundige zorg op praktijkniveau, wijkniveau, en daaraan overstijgend (regio)niveau, inclusief de ketenzorg zullen nieuwe betaaltitels en voorwaarden komen. Wijkgericht samenwerken, zorgvernieuwing en preventie zijn naast puur organisatorische onderdelen inhoudelijke componenten van het nieuwe financieringsmodel. Van groot belang is dat het alle eenheden kan en zal raken binnen het speelveld van de huisartsgeneeskundige zorg. Zilveren Kruis zal als verzekeraar streven naar vereenvoudiging van het regio-model, en sterke vermindering van het aantal contractpartners en organisatorische lagen en eenheden. Dat betekent dat zowel huisartsenpraktijken, Huisartsverenigingen, GEZ’zen, OWA’s, zorggroepen, HAP’s en andere samenwerkingsverbanden zich moeten beraden op afstemming en samenwerking bij de uitvoering. Te verwachten is dat Zilveren Kruis het veld enige ruimte geeft om tot onderlinge afspraken te komen, maar ook niet zal schromen bij het uitblijven daarvan besluiten te nemen.

Het bestuur van LHV-Kring Midden Nederland ziet het grote belang voor onze regio en wil de komende tijd extra inspanning leveren om dit onderwerp onder de aandacht te brengen, bespreekbaar te maken, de leden en hun organisaties voor te bereiden en door hen oplossingen uit te laten werken, zodat er een regionaal passend en samenhangend antwoord ontstaat op deze ontwikkeling en we als huisartsen initiatief behouden bij het bepalen van onze organisatie.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Notitie LHV BO Eerste Lijn 24-11-2016 - Randvoorwaarden vervolg project organisatie en infrastructuur619.54 KB
PDF-pictogram Handreiking substitutie LHV-FMS - feb 2017721.89 KB
PDF-pictogram Addendum bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018183.16 KB
PDF-pictogram Communiqué substitutie60.2 KB
PDF-pictogram Rapport KPMG - Juiste zorg op de juiste plek - 18 dec 20172.99 MB
PDF-pictogram KPMG Rapportage juiste zorg op juiste plek - 21 maart 2018 (def concept)3.43 MB
PDF-pictogram Start notitie substitutie agenda regio Midden Nederland def109.76 KB
PDF-pictogram Brief St. Antonius - zorg op de juiste plek inzet substitutiegelden - 9 okt 2017153.17 KB
PDF-pictogram Brief aan RvB ziekenhuizen over substitutie def - nov 2017172.42 KB
PDF-pictogram Gespreksverslag 14e bijeenkomst Regiotafel - 21-11-2017426.71 KB
PDF-pictogram Verslag BO Regiotafel KMN en St. Antonius Ziekenhuis over substitutie - 27 nov 201741.68 KB
PDF-pictogram Vervolg notitie substitutie - aantekeningen N. de Wit161.27 KB
PDF-pictogram Reactie LHV op de impactanalyse O&I - 24 april 2017404.41 KB
PDF-pictogram Eindrapportage O&I - Een sterke eerstelijn voor betere zorg en beheersbare zorgkosten - E. Velzel - 20-10-2016803.68 KB
PDF-pictogram Oplegnotitie O&I - kringledenraad 30-01-2018258.82 KB
PDF-pictogram Presentatie O&I - kringledenraad 30-01-20181.36 MB
PDF-pictogram Contouren beleid ZK - O&I dag Zilveren Kruis 12 december 2017438.82 KB
PDF-pictogram Presentatie Marc Bruijnzeels - O&I dag Zilveren Kruis 12 december 20171.77 MB
PDF-pictogram Rapport impactanalyse O&I - E. Velzel en M. Lenssen - 20-04-2017213.33 KB
PDF-pictogram Rapport Taskforce - De juiste zorg op de juiste plek - wie durft? - 01apr183.08 MB
PDF-pictogram Presentatie bijeenkomst substitutie 5 april 2018788.31 KB
PDF-pictogram Verslag bijeenkomst substitutie 5 april 2018262.71 KB