Dossiers

 
Ouderenzorg/thuisverpleging

Ouderenzorg/thuisverpleging

Dubbele vergrijzing. Toenemende multimorbiditeit. Stijgende zorgzwaarte. Substitutie van zorg. Afname van verpleeghuisbedden. Wijziging wet- en regelgeving. Ontwikkelingen waardoor huisartsen in toenemende mate ouderen met complexe zorgvragen onder hun hoede krijgen.
LSP MN

LSP MN

In de dagpraktijk kan de huisarts niet meer werken zonder het HIS. Samen met Primair wil de Kring de meest relevante patiëntendata beschikbaar maken voor dienstdoende huisartsen op de post. Aan de randvoorwaarden van de Kring is voldaan.
Zorg aan verstandelijk beperkten

Zorg aan verstandelijk beperkten

Tussen huisartsen en medewerkers van VG-instellingen blijkt over en weer veel onbekendheid met elkaars zorgaanbod en producten, organisatie en financiering. Ook het zorgaanbod van VG-instellingen onderling varieert. Onduidelijkheden vanwege de voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving maken afstemming en samenwerking (nog) lastiger.
GGZ

GGZ

De huisarts maakt, steeds vaker met ondersteuning van een praktijkondersteuner ggz, de inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject

ICT-ladder

In 2012 is het Kring meerjarenbeleidsplan ‘Verbinden, ondersteunen en vernieuwen’ vastgesteld. Een ICT-verbinding van de huisartsenpraktijk met haar omgeving (patiënt, andere disciplines etc.) is onontbeerlijk. Met de ICT-ladder kunt u scannen hoe uw praktijk scoort in de C van ICT. U kunt de ICT-ladder ook gebruiken voor verbeteringen.

Werkgroepen

Het kringbestuur is verheugd dat een toenemend aantal leden hun ervaring en expertise in willen zetten door deelname aan werkgroepen.
ANW

ANW

Met name de macrokorting op de basiszorg en het besef dat het macrokader huisartsenzorg de kosten voor de ANW-zorg bevat, heeft bij huisartsen in MN tot een versnelling geleid in de vraag of de huidige inrichting van de ANW-zorg in MN niet anders moet.
Inzicht in de praktijk

Inzicht in de praktijk

Om huisartsen de mogelijkheid te bieden op elk moment over actuele informatie over hun eigen praktijk te kunnen beschikken is de Kring het project ‘Inzicht in de Praktijk’ gestart. Het project is afgerond. Het product Inzicht in de Praktijk wordt landelijk uitgerold. Inzicht in de Praktijk geeft stuur- en managementinformatie op zorggebied, financieel terrein en de populatie.
Crisisbedden/noodbedden (VVT)

Crisisbedden/noodbedden (VVT)

Volgens het Zilveren Kruis protocol is de zorgaanbieder waarmee crisisbedden zijn afgesproken of de zorgaanbieder die reeds dossierhouder is, verantwoordelijk voor de afhandeling van de crisissituatie. Voor u als huisartsen betekent dit dat u geen thuiszorginstellingen of verzorgings- of verpleeghuizen hoeft af te bellen voor het regelen van crisiszorg. Wel moet u een verzorgingshuis benaderen waarbij Zilveren Kruis de crisiszorg heeft ingekocht.
Wijkverpleging

Wijkverpleging

Sinds 1 januari 2015 is de aanspraak wijkverpleging opgenomen in de zorgverzekeringswet. Duidelijk is dat huisarten (organisaties), thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, en anderen denken en stelling nemen over de rol van de huisarts in relatie tot de wijkverpleegkundige en hun eigen organisatie. Maar....wat vinden wij, huisartsenvoorzieningen in Midden-Nederland?